Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kamiennej Górze

Ul. Sienkiewicza 6 A

III piętro pok. 400-401

58-400 Kamienna Góra

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 7.30 - 17.00

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 14.00.

Informacja telefoniczna:

Tel. 75/6450220, fax. 75/6450111

pzon@kamienna-gora.pl

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • świadczeń z pomocy społecznej
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • ulg i uprawnień.

 

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
 
- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia),o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) lub o wskazaniach  do ulg i uprawnień
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),  
- dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć w kopiach. Kserokopie dokumentu może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginał.

Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji,
 • kserokopię orzeczenia,
 • 1 fotografię o wymiarach 35mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy.

 

Podstawowe akty prawne, regulujące działalność Zespołu to:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 t. j. z dnia 12.03.2018 roku);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162);
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027 t.j. z dnia 23.10.2018 roku);
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r. Nr 228, poz. 1681);
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r., w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1875);
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.12.2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29);
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. z dnia 05.11.2018 roku);
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z dnia 24.05.2018 roku).

 

Godziny otwarcia: 

 • Poniedziałek 7.30 - 17.00
 • Wtorek 7.30 - 15.30
 • Środa 7.30 - 15.30
 • Czwartek 7.30 - 15.30
 • Piątek 7.30 - 14.00