Projekt "Symbioza JST i NGO"

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ - WEJDŹ NA: http://dzialajmyrazem.info/

  

 

Projekt "Symbioza JST i NGO" realizowany jest przez Stowarzyszenie Pegaz ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem (Liderem) projektu jest Stowarzyszenie Pegaz z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, ul. Groszowa 7 w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kamiennej Górze.

 1. Biuro Projektu mieści się w Jeleniej Górze 58-500, ul. Groszowa 7. Czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16:00.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.
 3. Okres realizacji projektu: 01.11.2013 r. do 30.06.2015 r.
 4. Obszar realizacji projektu: powiat jeleniogórski, powiat kamiennogórski, powiat lwówecki.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy w min. 5 jednostkach samorządu terytorialnego i 20 organizacjach pozarządowych w regionie jeleniogórskim, w oparciu o Model Współpracy,  który powstał dzięki pracy i zaangażowaniu przedstawicieli: Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Związku Miast Polskich, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Instytutu Spraw Publicznych oraz Sieci Splot.

Model współpracy wskazuje ogólne metody budowania właściwych relacji między organizacjami pozarządowymi, a jednostkami samorządowymi w 3 płaszczyznach.

Płaszczyzna 1

Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych.

Płaszczyzna 2

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych

Płaszczyzna 3

Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności

Regulacje dotyczące współpracy międzysektorowej, a szerzej - funkcjonowania sektora pozarządowego - wprowadziła do polskiego porządku prawnego ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Współpraca, o której mowa w ustawie, rozumiana jest nie tylko, wąsko - jako zlecenie zadań publicznych, czy formalne konsultacje społeczne, ale jako partnerskie uczestnictwo w tworzeniu polityk publicznych.


W projekcie zaplanowano:

1. Uruchomienie 5 gminnych Centrów Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, w których udzielone będzie bezpłatne doradztwo.

Nasze centra wsparcia powstały przy jednostkach samorządowych:

 1. Kamienna Góra

  Specjalista ds. NGO pan Marek Olszewski, tel. 791 987 643

  przy Centrum Kultury w Kamiennej Górze

  ul. T. Kościuszki 6

  58-400 Kamienna Góra

   

  Gryfów Śląski

  Specjalista ds. NGO pan Mirosław Bogucki, tel. 791 987 686, pani Ewa Jaczenia,  tel. 791 987 689

  Urząd Miasta w Gryfowie Śląskim

  ul. Rynek 1

  59-620 Gryfów Śląski

   

  Mirsk

  Specjalista ds. NGO pani Karolina Piór-Roman tel.791 987 647, pani Anna Fiszer, tel. 791 987 649

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mirsk

  pl. Wolności 39

  59-630 Mirsk

   

  Piechowice

  Specjalista ds. NGO pani Aleksandra Florek, tel.  791 987 679, pani Martyna Sajnog-Klementowska, tel.791 987 678

  Urząd Miasta w Piechowicach

  ul. Żymierskiego 49

  58-573 Piechowice

   

  Podgórzyn

  Specjalista ds. NGO pani Danuta Śliwińska, tel. 791 987 637

  Urząd gminy w Podgórzynie

  ul. Żołnierska 14

  58-562 Podgórzyn

   

  2. Przeprowadzenie diagnozy - samooceny współpracy JST z NGO. Wśród osób biorących udział w diagnozie znajdą się osoby znające dobrze realia danej wspólnoty, mające doświadczenie w pracy w swoich urzędach/organizacjach oraz w kontaktach między organizacjami pozarządowymi a administracją samorządową. Planowane są dwa spotkania na początku projektu i na zakończenie w każdej gminie.  

  3. Stworzenie portalu samorządowo-obywatelskiego: www.dzialajmyrazem.info, który ułatwi organizacjom pozarządowym i mieszkańcom włączenie się w życie publiczne, a samorządom terytorialnym kontakt z miejscowymi stowarzyszeniami, fundacjami i mieszkańcami, a także posłuży jako jedno z narzędzi konsultacyjnych. Upublicznione zostaną informacje dotyczące ważnych wydarzeń, związanych z działalnością jednostek samorządu terytorialnego, aktywności obywatelskiej w regionie i  wywiady z przedstawicielami samorządów.

  4. Wydanie broszury informacyjnej nt. standardów współpracy urzędu i organizacji, która zostanie rozpowszechniona wśród mieszkańców, NGO i JST i dostarczona do siedzib gmin, lokalnych organizacji, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ponadto dostępna będzie w Centrach  Wspierania Organizacji Pozarządowych.

  5. W okresie 2014-2015 odbędzie się 10 spotkań w gminie, w których wezmą udział: przedstawiciele gminy i reprezentacja organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych.

  6. Piknik dla organizacji pozarządowych. W każdej z gmin zorganizowany zostanie festyn, na którym poszczególne organizacje będą mogły zaprezentować się przed lokalną społecznością i zapoznać się nawzajem.

  7. Wizytę studyjną dla uczestników projektu, podczas której będą mogli zapoznać się z tamtejszymi dobrymi praktykami w zakresie współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

  8. Panel obywatelski, który pełni rolę wewnętrznego źródła informacji dla Urzędu, gdzie omawiane będą problemy demograficzne gmin, ujemny bilans migracji w małych miastach i sposób reagowania na zmiany tym spowodowane. Celem panelu jest wypracowanie rozwiązań dotyczących tego problemu, który w szczególności dotyka małych miejscowości, biorących udział w projekcie.

  9. Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - (dwa szkolenia w okresie 2014-2015). Zakres tematyczny: wspólne tworzenie planu współpracy i określenie ogólnych zasad organizowania konkursów.

  10. Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zakres tematyczny: pozyskiwanie środków na działalność z budżetu gminy i innych funduszy, warsztat z wypełniania oferty zadania publicznego, aspekty formalno - prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

  11. Wypracowane podczas szkoleń i warsztatów standardy zostaną następnie wdrożone w gminach, biorących udział w projekcie.