NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie,  że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Osoby uprawnione uzyskają informację w zakresie:

prawa rodzinnego, prawa pracy, spraw związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa podatkowego oraz prawa karnego.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.  

 

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PUNKT PROWADZONY PRZEZ POWIAT KAMIENNOGÓRSKI, ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 64 50 100

Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a,

 pok.310, II piętro

tel. 75 64 50 113

e-mail  powiat@kamenna-gora.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-15:30


Punkt prowadzony przez Niezależne Forum Doradczo Szkoleniowe, ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój, tel. 662 166 685

 

Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a,  pok.310, II piętro

tel. 75 64 50 113

e-mail  powiat@kamenna-gora.pl

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

w godz. 7:30-11:30Lubawka,  ul. Dworcowa 33,

tel. 75 74 11 800

e-mail  sekretariat@mgops.lubawka.eu 

wtorek

w godz. 11:30-15:30


NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE

Punkt prowadzony przez Niezależne Forum Doradczo Szkoleniowe, ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój, tel. 662 166 685

 

Kamienna Góra ul. Sienkiewicza 6a,

  pok.310, II piętro,  tel. 75 64 50 113

e-mail  powiat@kamenna-gora.pl

środa

w godz. 7:30 -11:30