Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze: http://kamienna-gora.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-11-06.
Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2023-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre zdjęcia nie zawierają tekstu alternatywnego,
 • elementy takie jak zdjęcia, obrazy, ikony itp. nie posiadają szczegółowego opis.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Dołzański, powiat@kamienna-gora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 6450 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15:

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia: od ul. Broniewskiego, od ul. Sienkiewicza oraz od parkingu:
  • Do wejścia od ul. Broniewskiego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, znajdujący się przy schodach (wózkiem można wjechać na I kondygnację [parter]).
  • Do wejścia od ul. Sienkiewicza nie prowadzą schody ani podjazd, wewnątrz budynku od strony tego wejścia prowadzą schody na I kondygnację (parter).
  • Do wejścia od parkingu prowadzą tylko schody.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osob niepełnosprawnych.
 • Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce na parkingu dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są udostępnione pętle indukcyjne..
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online https://kamiennagora.ecog.pl/  lub w urzędzie ? na specjalnie przygotowanym stanowisku.

2. Budynek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a:

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Sienkiewicza.
 • Wejście do budynku jest bezprogowe, przy schodach prowadzących na I kondygnacji (parterze) znajduje się platforma schodowa.
 • Na I kondygnacji (parterze) znajduje się dźwig osobowy (winda), która prowadzi na pozostałe piętra (1, 2, 3).
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (na parterze, drugim oraz trzecim piętrze).
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (na parterze, drugim oraz trzecim piętrze).
 • Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce na parkingu dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online na stronie https://kamiennagora.ecog.pl/.