Charakterystyka zagrożeń

  1. Charakterystyka zagrożeń powodziowych 

 

Z wieloletnich analiz i obserwacji stanu wód, oraz w świetle badań, jakie prowadziło biuro projektów Hydroprojekt Wrocław do opracowania studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr wynika, że na niżej przedstawionych odcinkach powodowane są zagrożenia dla budowli, budynków i urządzeń hydrotechnicznych i tak:

 

Dolina Bobru od zapory w Bukówce do Kamiennej Góry zalewana jest na szerokości 50 m, lokalnie do 100. Lokalne rozlewiska utworzą się w rejonie 258 km przy ujściu Żywicy (Opatówki). Na tym odcinku zalewane są trzy mosty gospodarcze w Bukówce, woda dochodzi do drogi Lubawka-Kamienna Góra. Lokalnie podtapiane są zabudowania w Bukówce, Błażkowej i Janiszowie.

W Janiszowie150 m)awa muru oporowego na dł.  to 1 094 a oraz w miejscowosci gionów wodnych przygotowuja Dyrektorzy RZGW.ząch oraz ochrony pr zagrożenie stanowi mały ciek płynący między budynkami. W Kamiennej Górze- dzielnicy Daleszewo Górne zalewany jest jeden most gospodarczy zlokalizowany poniżej  zabudowań, woda opiera się o drogę biegnącą wzdłuż brzegu Bobru. Na odcinku Kamienna Góra - Dębrznik zalew powodziowy ma szerokość od 100 do 350 m. Opiera się on na prawym brzegu o drogę Kamienna Góra - Dębrznik na długości 1,5 km. Przecieki obwałowań występują w Dębrzniku. Na odcinku Dębrznik - Marciszów zalew ma szerokość od 100 do 200 m. W Marciszowie zagrożona  jest droga po prawej stronie doliny oraz nasyp linii kolejowej - rejon 248 km.

Na odcinku Marciszów do granicy działania powiatu kamiennogórskiego zalew ograniczony jest wąską  i głęboką doliną rzeki i osiąga maksymalnie szerokość do 100 m. Podtapiany jest most w Ciechanowicach i w Marciszowie.

Zestawienie ilości zagrożonych gospodarstw:

  • wieś Janiszów 5 gospodarstw wymaga ewakuacji
  • dzielnica Daleszów Górny - 2 gospodarstwa wymagają ewakuacji

miasto Kamienna Góra- 25 budynków wymaga ewakuacji.

  • wieś Dębrznik - 8 gospodarstw wymaga ewakuacji,
  • wieś Marciszów - 11 gospodarstw wymaga ewakuacji, oraz zagrożone ujęcie wody dla Wałbrzycha
  • wieś Ciechanowice - 6 gospodarstw wymaga ewakuacji.

 

Dolina Zadrny - W ekstremalnych sytuacjach powstają rozlewiska powyżej zbiorników przeciwpowodziowych o szerokości do 150 m, poniżej zbiorników przeciwpowodziowych Krzeszówek I i II około 250 m, do drogi Grzędy-Krzeszów rozlewa się na długości 800 m na szerokość 250 m. W Krzeszowie i Czadrowie lokalne rozlewiska sięgają 150 m.

W Kamiennej Górze poniżej mostu przy ulicy Krzeszowskiej po lewej stronie tworzy się rozlewisko do 150 m. Na odcinku od mostu w dół lokalne rozlewiska przy ul. Kościuszki i na osiedlu Zadrna.

     Działania ochronne

Działania ochronne polegają na przygotowaniu się organizacyjno-technicznym, aby maksymalnie złagodzić skutki spływu wód powodziowych. Całkowita eliminacja zagrożenia powodziowego jest niemożliwa.

Bóbr jest ciekiem II rzędu największym lewobrzeżnym dopływem Odry, długość całkowita rzeki 271,6 km, z czego w Polsce 269,6 km. Całkowita powierzchnia zlewni Bobru to 5876,1km?. Powierzchnia zlewni do przekroju Marciszów wynosi 425,0 km?.

Na terenie powiatu kamiennogórskiego na rzece Bóbr od źródła do 250.6 km zlokalizowanych jest szereg odcinków wałów przeciwpowodziowych chroniących zabudowania i grunty przed zalaniem wielkiej wody. Obwałowania te chronią zabudowania Jawiszowa, Kamiennej Góry i Dębrznika.

Obserwacje prowadzone są na wodowskazach w Kamiennej Górze, Błażkowej, Bukówce (IMGW) oraz Marciszowie (wodowskaz zamontowany przez UG Marciszów)

 

L.p

Wodowskaz na rzece

Km rzeki

Nazwa wodowskazu

Rzędna zera wodowskazu

Stan ostrzegawczy

Stan pogotowia przeciwpowodziowego

Stan alarmu przeciw powodziowego

Stopień zagrożenia

I

II

III

1

Bóbr

248,0

Kamienna Góra

436,08

1,20

1,60

200

200

240

250

2

Bóbr

255,7

Błażkowa

465,25

1,50

1,70

200

210

230

260

3

Bóbr

262,9

Bukówka

507,61

1,50

1,60

200

210

250

270

 

Drugim ciekiem a zarazem największym w tej części zlewni Bobru jest jego prawobrzeżny dopływ Zadrna, płynąca z okolic Chełmska Śląskiego poprzez Krzeszów wpada do Bobru w Kamiennej Górze. Rzeka ta jest głównym odbiornikiem wód z kotliny Krzeszowskiej. Spływają nią wody ze wschodnich stoków Gór Kruczych /końska 810 m n.p.m./, Wzgórz Krzeszowskich i północnych krańców Gór Stołowych.

Przepływy charakterystyczne wskazują na typowo górski charakter rzeki, znaczne wartości odpływów jednostkowych wskazują na duże zasoby zlewni i szybkie odpływy powodujące gwałtowne wezbrania powodziowe. W okresach bezdeszczowych występują głębokie niżówki. Te niekorzystne zjawiska w pewnym stopniu regulowane są zbiornikami suchymi Krzeszów I i Krzeszów II.

W opracowanej 2003 roku Instrukcji Eksploatacji i Gospodarki Wodnej zbiorników przeciwpowodziowych Krzeszów I i Krzeszów II  określono przepływ dozwolony poniżej zbiornika Krzeszów II na poziomie przepływu bezpiecznego dla koryta potoku Zadrna 12m3/s.  

Informacje zawarte w Studium Ochrony Przed Powodzią Zlewni Rzeki Bóbr wskazują, jakie należy podejmować prace dla poprawy przepływu wód na poszczególnych ciekach. Zakreślono precyzyjnie strefy zagrożenie powodzią 10% i 1 % (10 i 100 letnich) na ciekach takich jak Bóbr, Lesk, Zadrna. Analizy dokonane przez biuro projektów wskazują również na konieczności budowy suchych zbiorników wodnych na cieku Świdnik w Starej Białce oraz cieku Lesk w Sędzisławiu.

            Budowa zbiorników dopełni bierną ochronę przeciwpowodziową dla całego obszaru powiatu kamiennogórskiego.

 Na terenie powiatu znajduje się zbiornik przeciwpowodziowy

  • Bukówka na rzece Bóbr. Pojemność zbiornika to 16,79 mil m3 wody. Na co dzień w zbiorniku, z różnych względów, zgromadzonych jest 10. ml m3. Zapas powodziowy to około 7 ml. m3 Szacuje się, że dzięki zbiornikowi następuje ok.40-50 % redukcji kulminacji fali powodziowej.
  • Suche zbiorniki Krzeszów I i Krzeszów II na potoku Zadrna o pojemności łącznej 1 milion m3.