Zostaw 1% podatku w powiecie kamiennogórskim

Jak przekazać 1% podatku?

  • Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1%.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2017 r. dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Aktualny wykaz znajduje się pod adresem:

 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

 

Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu ngo.pl

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1%, tzn. w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o rozpoczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości (art. 27a ustawy o dz.p.p.).

  • Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego ("Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. Numer ten znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Zanim wpiszesz numer KRS, upewnij się, czy wybrana organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za rok. Może się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możemy jej przekazać 1% podatku.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu, w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka "Informacje uzupełniające" (poz. 127, 129 - PIT-28, poz. 303, 305 - PIT-36, poz. 106, 108 - PIT-36L, poz. 124, 126 - PIT-37, poz. 59, 61 - PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 - PIT-28, poz. 304 - PIT-36, poz. 107 - PIT-36L, poz. 125 - PIT-37, poz. 60 - PIT-38).

  • Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych. Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował "za duży" 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze - wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy "weźmie" różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi.