Konsultacje społeczneUchwała Nr V/24/2015

Rady Powiatu Kamiennogórskiego

z dnia 24 lutego 2015 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt  22 oraz art. 12 pkt  11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z  2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Rada Powiatu Kamiennogórskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego.

 

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLVI/178/10 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


                                                                                      Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                (-) Robert Fyda

 

 

 

 

Pliki do pobrania: