Zarząd powiatu

jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Skład osobowy Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego:

  • Jaroslaw Gęborys - Starosta Kamiennogórski
  • Małgorzata Krzyszkowska - Wicestarosta Kamiennogórski
  • Adam Krok - Członek Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego
  • Andrzej Przybytek - Członek Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego
  • Damian Wójcik - Członek Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego