Rada Działalności Pożytku Publicznego

Dnia 9 lutego 2016 roku Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego podjął Uchwałę Nr 108/2016 w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego powołuje się z dniem 15 lutego 2016 r.

 

Skład Rady przedstawia się następująco:

1. Bożena Ziemiańska - przedstawiciel Rady Powiatu Kamiennogórskiego,

2. Mariusz Mućwicki - przedstawiciel Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego,

3. Bożena Pełdiak - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

4. Adrianna Gęborys - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

5. Zbigniew Bednarek - przedstawiciel organizacji pozarządowych.

 

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostanie zwołane przez Starostę Kamiennogórskiego. Na pierwszym spotkaniu członkowie Rady dokonają przydziału funkcji sprawowanych w Radzie.

Kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa dwa lata.

 

Zgodnie z  art. 41 lit. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności:

1)  opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4)  udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5)  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Pliki do pobrania: