aktualność

LXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 22/11/2023

Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2022.1526 z późn. zm.) LXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego - podsumowanie.
7. Mienie Powiatu Kamiennogórskiego:
- Informacja na temat gospodarowania nieruchomościami będących własnością Powiatu Kamiennogórskiego;
- Informacja na temat bieżącego utrzymania i stanu dróg Powiatu Kamiennogórskiego.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku".
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/135/2022 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LII/173/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu kamiennogórskiego.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

                                                        Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego
                                                                            Andrzej Mankiewicz (-)